Абониране
        
  • Неактивно или недостъпно съдържание
  • Наясно сме, че в музикалната библиотека има известно количество съдържание, което не може да се възпроизвежда или може да не е активно в някои от нашите платформи. Понастоящем това е съдържание, което се договаря между звукозаписните компании и TIDAL. Тези песни трябва да бъдат налични скоро, но в момента нямаме точен график до кога.